กิจกรรมแมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค่าปลีกท้องถิ่น ปี 2563

กิจกรรมแมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค่าปลีกท้องถิ่น ปี 2563