โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
ในระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2563 ณ ห้อง 844 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร