สมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2567 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 มิถุนายน 2567
สมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2567 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันนี้มีการเสวนาทางวิชาการด้านหลักสูตรสหกิจศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ และมีการประกวดคอสเพลย์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีสำหรับการแสดงความสามารถ และพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน
อีกทั้งยังมีการประชุมในส่วนของคณะวิทยาการเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ต้องขอบคุณเจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครับ