คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา” ผ่านระบบ Zoom online โดยมีคุณอารยา ศรีสายพันธ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และคุณอรอนงค์ คงอาษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

27 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา” ผ่านระบบ Zoom online โดยมีคุณอารยา ศรีสายพันธ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และคุณอรอนงค์ คงอาษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา มีความเข้าใจในสภาวะอารมณ์ทั้ง 7 รูปแบบ วิทยาศาสตร์การทำงานของสารเคมีในสอง อาทิ โดพามีน อ๊อกซิโทซิน เซโรโทนิน และเอ็นดอร์ฟิน รวมถึงเครื่องมือการตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้น และปัญหาภาวะซึมเศร้ารูปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพจิตของวัยรุ่น ที่ต้องแบกภาระการเรียน เพื่อน ความคาดหวังของสังคม ครอบครัว การถูกเปรียบเทียบ การถูกเอาเปรียบ และการประกอบอาชีพในอนาคต นำมาสู่ปัญหาต่าง ๆ และยังมีการแนะแนวทางการดูแลช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของอาจารย์ที่ปรึกษามาก
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคงมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการตระหนักถึงสุขภาพจิตมากขึ้น ด้วยการสอดส่องมองหาเด็กที่มีปัญหา ใส่ใจรับฟังด้วยความจริงใจ หากเจอเคสที่รุนแรงต้องส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ยุคใหม่ต้องสอบถาม รับฟังนักศึกษามากขึ้น ตัดสินและยัดเยียดคำแนะนำตามความคิดเห็นของตัวเองน้อยลง เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจที่แท้จริง
ทางคณะ ฯ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่ให้ความกรุณาบรรยายได้อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย หวังว่าในโอกาสต่อไปจะได้รับความกรุณาอีกครั้ง ขอขอบคุณอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรทุกคน ตลอดจนคณะอื่น ๆ ที่ร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้ ครับ