คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงลงร่วมกัน (MOU) ในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีความผูกพันในสถานะความเป็นนิติบุคคลระยะเวลา 5 ปี

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงลงร่วมกัน (MOU) ในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีความผูกพันในสถานะความเป็นนิติบุคคลระยะเวลา 5 ปี
ร่วมมือกันในด้านการการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrate Learning) ด้านการจัดการ ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากร รวมถึงการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กับ
1. บริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด จังหวัดสกลนคร โดยคุณนคร วุฒิวรรณวาณิช ประธานกรรมการ
2. บริษัท เค เอ็น คอร์ป จำกัด จังหวัดขอนแก่น โดย
คุณณัฐพงษ์ ชมภู ประธานกรรมการบริษัท
ขอขอบคุณประธานกรรมการทั้ง 2 บริษัท ที่ให้เกียรติกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอขอบพระคุณท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนจัดกิจกรรมในวันนี้
ทางคณะ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงในวันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ครับ