คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อ
ณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงอย่างมืออาชีพ สามารถยกระดับเป็นวิสาหกิจโดยไม่พึ่งพากลุ่มทุน และยังเป็นทางเลือกที่หลากหลายในการประกอบอาชีพ ทำให้ประชาชนมีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
วันนี้เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เริ่มจากการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงผึ้งโพรง ตั้งแต่การจัดทำกล่องเลี้ยงผึ้ง การย้ายผึ้ง การดูแลป้องกันความเสียหายของรังผึ้ง และจนสุดท้ายเป็นการตัดเอาน้ำผึ้งออกมา
ซึ่งผู้สนใจอาจเริ่มจากการเอากล่องเลี้ยงผึ้งที่มีต้นทุนประมาณ 500 บาท หรือจัดทำด้วยตนเอง ใส่ตัวอาหารล่อผึ้งให้เข้ามาทำรัง และจัดสถานที่แวดล้อมให้เหมาะสม อาจทำการเลี้ยงในนา หรือสวนยางของตนเองได้
โดยผึ้งมีรัศมีการบินหาอาหารประมาณ 10 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือนก็สามารถเก็บเอาน้ำผึ้งได้ โดยหลังจากนี้จะเป็นกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การสร้าง Storytelling เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป
ต้องขอบคุณ อ.นาฎลดา เรืองชาญ เจ้าของโครงการผศ.ศักดาเดช กุลากุล ท่านรองคณบดี ผศ.จินตนา จันทะนนท์ คุณสุวิมล บุญทา คุณมนัสชนกดิ์ วภักดิ์เพชร ครับ
วันนี้มีการสาธิตการทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ทุกท่านสามารถดูในไลฟ์ของผมได้ ครับ