คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อ ณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านสร้างค้อ ณ บ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงอย่างมืออาชีพ สามารถยกระดับเป็นวิสาหกิจโดยไม่พึ่งพากลุ่มทุน และยังเป็นทางเลือกที่หลากหลายในการประกอบอาชีพ ทำให้ประชาชนมีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
วันนี้เป็นกิจกรรมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรึกษาหารือกับพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ตรวจสอบสถานที่จัดอบรม และยังประชาสัมพันธ์กับเทศบาลตำบลสร้างค้อ ซึ่งสามารถนำกิจกรรมไปต่อยอด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงผึ้ง โดยสามารถเลี้ยงได้ในสวนของตนเอง ไม่จำเป็นต้องออกไปเสาะหาผึ้งในป่า ช่วยลดภาระและเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ
หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความยั่งยืน และพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ และการส่งสินค้าที่เป็นน้ำผึ้งแท้ไปยังผู้บริโภค อีกทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในขนาดที่เหมาะสม สามารถขายได้ง่าย
ต้องขอบคุณ อ.นาฎลดา เรืองชาญ เจ้าของโครงการผศ.ศักดาเดช กุลากุล ท่านรองคณบดี คุณสุวิมล บุญทา คุณมนัสชนกดิ์ วภักดิ์เพชร ครับ