ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตรวจประเมิน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตรวจประเมิน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
วันพุธ ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 08.30.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร