หัวข้อข่าว

โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่28

อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ-Princess

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ)

ปรัชญา (Philosophy)

เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมอาจารย์แนะแนว เรื่องการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ประเภทเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.”

ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559