หัวข้อข่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

สัมมนาทาง รปศ.

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Journal of Manegement Science Sakonnakhon Rajabhat University)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตรวจประเมิน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู ประเภท เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครงาน อว. รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เชิญร่วมตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร