หัวข้อข่าว

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2566ผ่านระบบออนไลน์ https://reg.snru.ac.th

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Journal of Manegement Science Sakonnakhon Rajabhat University)

รับสมัครงาน อว. รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เชิญร่วมตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร

สรรหาอธิการบดี 64