หัวข้อข่าว

สัมมนาทาง รปศ.

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Journal of Manegement Science Sakonnakhon Rajabhat University)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตรวจประเมิน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

🥇🥇ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ วจ.สัมพันธ์ครั้งที่ 29 🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู ประเภท เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เชิญร่วมตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร