หัวข้อข่าว

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Journal of Manegement Science Sakonnakhon Rajabhat University)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู ประเภท เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครงาน อว. รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เชิญร่วมตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร

สรรหาอธิการบดี 64

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563