เอกสารดาวน์โหลด

foldericon สรุปโครงการคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2564
foldericon คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
foldericon ข้อมูลการศึกษา
ประวัติศึกษาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
foldericon  ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะฯ
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะวิทยาการจัดการ 3-59
foldericon  ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 2564
  1. คำสั่งคณะกรรมการประจำคณะ ที่ 364-64
  2. ระเบียบวาระการประชุม 2-64
  3. ระเบียบวาระการประชุม 1-64
  4. รายงานการประชุม 1-64
foldericon ประกาศทุนวิจัย
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 2564
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 2563
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 2562
foldericon  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ป1- ปม3
แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทน
รายงานผลการนำความรู้มาใช้หลังการอบรม
ใบลาอุปสมบท
ใบลาพักผ่อน
ใบลา
แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แบบฟอร์มตั้งงบประมาณรายได้-2566
คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566