จุดเน้นคณะวิทยาการจัดการ

จุดเน้นคณะวิทยาการจัดการ

  1. การทำวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ
  2. การพัฒนาตนเองการลาศึกษาต่อ
  3. การขอตำแหน่งทางวิชาการ