ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย
ประธานสาขาวิชาการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์
   
       
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    
   
ผศ.นันทิยา ผิวงาม
อาจารย์
นางสาวชฎาพร แนบชิด
อาจารย์
   
       
   
นางปูริดา กล้าประเสริฐ
อาจารย์
นายเกริกไกร ปริญญาพล
อาจารย์
   
       
   
ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร
อาจารย์
ดร.พัลลภ จันทร์กระจ่าง
อาจารย์
   
       
   
นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดา
อาจารย์
ดร.วิทวัส ปานศุภวัชร
อาจารย์