งานประกันคุณภาพการศึกษา

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

แบบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2562

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561