สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ป. โท, ป.เอก)

หลักสูตร ป.โท

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Public and Private Management

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Master of Arts (Public and Private Management)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A. (Public and Private Management)

3.  สาขาวิชาเอก

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

5.2  ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

5.3  การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และผ่านการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ข)

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

6.2  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  3/2564  วันที่ 4 มิถุนายน 2564

6.3  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  6/2564  วันที่ 18 มิถุนายน 2564

6.4  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  7/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

6.5  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  นักบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์การไม่แสวงหากำไร

2)  นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

3)  นักพัฒนาองค์กรเอกชน (non-government organization: NGO)

4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

5)  นักบริหารงานทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6)  นักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ

หลักสูตร ป.เอก

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :         25531751104345

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy (Public and Private Management)

ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Public and Private Management)

3.  สาขาวิชาเอก

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1

5.2  ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

5.3  การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และผ่านการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ข)

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

6.2  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  3/2564  วันที่ 4 มิถุนายน 2564

6.3  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  6/2564  วันที่ 18 มิถุนายน 2564

6.4  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

6.5  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  นักบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์การไม่แสวงหากำไร

2)  นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3)  นักพัฒนาองค์กรเอกชน (non-government organization: NGO)

4)  ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

6)  นักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ

7)  นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม โดยการบูรณาการความรู้ไปใช้พัฒนาองค์กรและสังคม

ความสำคัญของหลักสูตร

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์โลกาภิวัตน์ และบริบทโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าท้ายใหม่ รวมทั้งผลกระทบและการปรับตัวสู่ New Normal หลังวิกฤต COVID-19 ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยการพัฒนาลงถึงรากลึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การสร้างและรักษาเสถียรภาพ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยคำนึงถึงการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารจัดการ โดยเน้นการวิจัยและการบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และบริบทโลกยุคใหม่ เพื่อไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำหลักการและความรู้ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ไปบูรณาการประยุกต์ใช้บริหารจัดการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น

2.  เพื่อสร้างนักบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

3.  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ เพื่อนำไปสู่การร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมทั้งในองค์กรและสังคม

ความสำคัญของหลักสูตร

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์ การขับเคลื่อนของประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 รวมทั้งนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และการพัฒนาประเทศที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะในการบริหารจัดการ โดยเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ และรู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กลุ่มประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Change) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถนำ
องค์ความรู้ใหม่ไปบูรณาการประยุกต์ใช้บริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และมีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ โดยนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์การ ชุมชนและท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้บริบทของชุมชน ท้องถิ่น และสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบัน

2.  เพื่อเป็นผู้บริหารที่มีทักษะความสามารถในการบริหารองค์การภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์การและการพัฒนาประเทศ

3.  เพื่อเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ยอมรับความเห็นต่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และสามารถกำกับดูแลองค์การภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร