สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 • ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย                  :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

                                                สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

          ภาษาอังกฤษ               :  Bachelor of Business  Administration

                                                Program in Retail Business Management

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็มภาษาไทย           : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการธุรกิจค้าปลีก )

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Business Administration

                                                ( Retail Business Management )

          ชื่อย่อภาษาไทย           :  บธ.บ. ( การจัดการธุรกิจค้าปลีก )

          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        : B.B.A. ( Retail Business Management )

 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 • รูปแบบของหลักสูตร
  • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่จัดให้มีรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการสลับกับการเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
  • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
  • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ร่วมมือกับสถาบันอื่นได้แก่ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
 • สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  • สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  • องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  วันที่ –
  • เปิดใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • พนักงาน/ผู้จัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่
  • ผู้ประกอบการกิจการธุรกิจค้าปลีก
  • พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/บุคลากรด้านธุรกิจค้าปลีก
  • เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ คลังสินค้าและเอกสารของธุรกิจค้าปลีก

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน มีแนวโน้มเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีวิชาปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนในภาคปฏิบัติด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทั้งสองส่วนไปพร้อมๆ กันเพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานทันทีที่จบการศึกษาและเกิดทักษะความชำนาญ ลดข้อผิดพลาดการทำงานจริงลงได้ซึ่งจะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ในปัจจุบันจึงมีหลักสูตรเชิงสหกิจศึกษา (coorperative education) เกิดขึ้นทดแทนหลักสูตรในรูปแบบเดิมมากขึ้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบรายวิชาด้านทฤษฎี และบริษัทรับผิดชอบรายวิชาภาคปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต้องการโดยมีทักษะความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของการค้าปลีกปัจจุบัน หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้จึงสร้างสรรค์รายวิชาใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          2.1 ปรัชญา

มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารการค้าปลีกบนพื้นฐานของคุณธรรม

          2.2 ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารการค้าปลีกซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูงเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการค้าปลีกและเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ เป็นทางเลือกให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนสาขาที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติรวมทั้งเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การบริหารสมัยใหม่เพื่อเข้าสู่งานอาชีพด้านการค้าปลีกและการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต เป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่ใช้การบริหารจัดการร่วมระหว่างบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก่อให้เกิดการร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายและการใช้จุดแข็งของทั้งสองฝ่ายในการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและโดดเด่นในด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ ผู้เรียนจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทตลอดหลักสูตร นอกจากนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในบริษัททุกคนในตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าปลีกของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเป็นอย่างน้อย

          2.3 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้

2.3.1  วัตถุประสงค์ด้านความรู้

1. มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจค้าปลีกเชิงบูรณาการ

2. มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานทางด้านธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความคิดเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน มีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากโครงงานวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาวได้เป็นอย่างดี

3. มีความสามารถเชิงการสร้างนวัตกรรมในด้านการค้าปลีก

2.3.2  วัตถุประสงค์ด้านความสามารถและศักยภาพ

1. มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระได้

2. มีความสามารถในการบริหารการค้าปลีกในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากรูปแบบการเรียนที่เน้นสอดแทรกการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมอาเซียน

3. วัตถุประสงค์ด้านคุณธรรม

1. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจค้าปลีก สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

2. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจค้าปลีก มีความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทรอบข้าง

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผศ.ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์
ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   
ผศ.ศักดาเดช  กุลากุล
อาจารย์
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15
ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์
อาจารย์
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์