หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 (15th NSTDA Annual Conference: NAC2019)

โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบัญชี

โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก ประกวดส้มตำลีลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมสัปดาห์ห้องสมุด

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏเทพสตรี 

รับสมัครภาค กศป ประจำปีการศึกษา 2562