หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ส่องวิถีประเพณีออกพรรษาเมืองสกลฯ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน

สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

มุทิตาจิต 61

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการ 15 องค์กรภาคีความร่วมมือ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)