หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 62

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562