หัวข้อข่าว

FMS Big cleaning day 2563

กิจกรรมแมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค่าปลีกท้องถิ่น ปี 2563

ขอเชิญเข้าเฝ้า

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 5 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6 ปี 2563

งาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

มุทิตาจิต 63

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมที่ 4 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ