หัวข้อข่าว

รับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

สมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอบสมัคร รอบที่ 5

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

ทรงพระเจริญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักรู้สู้ภัย COVID-19

วิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 27 วันที่ 1-2 กุมพาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี