สาขาวิชา

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี https://fmsacc.snru.ac.th
สาขาวิชาการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ https://fmstalad.snru.ac.th
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ https://fmspad.snru.ac.th
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ https://fmshrm.snru.ac.th
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://econ.fms.snru.ac.th
สาขาวิชาบริหารการเงิน สาขาวิชาบริหารการเงิน https://fmsbk.snru.ac.th
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://fmscom.snru.ac.th
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ https://fmscat.snru.ac.th
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก http://rbm.fms.snru.ac.th
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) http://mpa.snru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ป.เอก)

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ป.เอก) https://mappm.snru.ac.th