สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สายป่าน จักษุจินดา
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
อาจารย์
นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์
   
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
อาจารย์
นางพิศณี พรหมเทพ
อาจารย์
   
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
อาจารย์
นางสาวสายป่าน จักษุจินดา
อาจารย์