สาขาวิชาบริหารการเงิน

ผศ.วราธร พรหมนิล
ประธานสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
   
ผศ.อิรยา มณีเขียว
อาจารย์
ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา
อาจารย์
   
นายอรรฆเดช อุปชัย
อาจารย์
น.ส.อธิษฐาน ทองเชื้อ
อาจารย์