สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ปรัชญา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสาร เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในหน้าที่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสามารถนำความรู้ในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ 

    ความสำคัญ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จะสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทั้งทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ มีการพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป

      วัตถุประสงค์ 

1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ในระดับวิชาชีพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาชีพอิสระ ได้อย่างมีประสิทธิผล

2 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์

3 บัณฑิตมีความเข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยและประชาคมโลก มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

ผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
   
นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
อาจารย์
นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดง
อาจารย์
   
นางสาวนันธารา ธุลารัตน์
อาจารย์
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์