สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
   
นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
อาจารย์
นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดง
อาจารย์
   
นางสาวนันธารา ธุลารัตน์
อาจารย์
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์