สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ปรัชญา

         มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และธุรกิจออนไลน์ ที่สามารถประยุกต์สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

    ความสำคัญ

         หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ ที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการออกแบบ การจัดการธุรกิจออนไลน์ การสร้างระบบสารสนเทศทางธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

         ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ต้องเป็นผู้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง รู้เท่าทันในเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถบูรณาการกับความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจพร้อมที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบ เป็นบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคมโดยสามารถพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

    วัตถุประสงค์

         1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม

         2) เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจและมีความเข้าใจด้านระบบงานธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการได้

นางจีระนันต์ เจริญรัตน์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
ดร.สิริพาพร ยืนสุข
อาจารย์
นางธิติมา รจนา
อาจารย์
   
นางสาวสุพิชญา นิลจินดา
อาจารย์
ผศ.ศุภมิตร บุญทา
อาจารย์
   
ผศ.ดร.เด่นชัย สมปอง
อาจารย์
นางนาฎลดา เรืองชาญ
อาจารย์
   
นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์
นางรุจิรา จงคล้ายกลาง
อาจารย์