สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจีระนันต์ เจริญรัตน์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
ดร.สิริพาพร ยืนสุข
อาจารย์
นางธิติมา รจนา
อาจารย์
   
นางสาวสุพิชญา นิลจินดา
อาจารย์
ผศ.ศุภมิตร บุญทา
อาจารย์
   
ผศ.ดร.เด่นชัย สมปอง
อาจารย์
นางนาฎลดา เรืองชาญ
อาจารย์
   
นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์
นางรุจิรา จงคล้ายกลาง
อาจารย์