สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะ / สาขาวิชา         คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย                  :         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ               :         Bachelor of Accountancy Program

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็มภาษาไทย           :         บัญชีบัณฑิต

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       :         Bachelor of Accountancy

          ชื่อย่อภาษาไทย            :         บช.บ.

          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        :         B.Acc.

  1. วิชาเอก

          ไม่มี

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร
    • รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี

 

นางจินตนา จันทนนท์
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
   
ผศ.เกษร ขาวสีจาน
อาจารย์
ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
อาจารย์
   
นายศักดาเดช กุลากุล
อาจารย์
ผศ.วาทินี ศรีมหา
อาจารย์
   
นางนิรมล เนื่องสิทธะ
อาจารย์
นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์
   
นายกฤตกร มั่นสุวรรณ
อาจารย์