สาขาวิชาการจัดการ

 
 

ประธานสาขาวิชาการจัดการ
   
   
ผศ.อรทัย พันธ์สวรรค์
อาจารย์
ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
อาจารย์
   
ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ
อาจารย์
นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ
อาจารย์
   
ผศ.เมธาวี ยีมิน
อาจารย์
ผศ.กชพร จันทร์เรือง
อาจารย์
   
ผศ.ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์
อาจารย์