สาขาวิชาการจัดการ

   
 
ผศ.อรทัย พันธ์สวรรค์
ประธานสาขาวิชาการจัดการ
   
       
   
ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์
อาจารย์
ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
อาจารย์
   
       
   
ผศ.เมธาวี ยีมิน
อาจารย์
นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ
อาจารย์
   
       
   
ผศ.ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์
อาจารย์
ผศ.กชพร จันทร์เรือง
อาจารย์
   
       

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ / สาขาวิชา         คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย                  :         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ             :         Bachelor of Business Administration Program

  • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็มภาษาไทย           :         บริหารธุรกิจบัณฑิต      

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       :         Bachelor of Business Administration

          ชื่อย่อภาษาไทย            :         บธ.บ.

          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        :         B.B.A.

  • วิชาเอก

          3.1 วิชาเอกการจัดการ

          3.2 วิชาเอกการตลาด

          3.3 วิชาเอกการบริหารการเงิน

          3.4 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

  • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต

  • รูปแบบของหลักสูตร

     1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี

     2 ประเภทของหลักสูตร

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

     4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

             จัดการเรียนการสอนโดยตรง

             ร่วมมือกับสถาบันอื่นได้แก่……………………

1) บริษัท เอสซีจี โชคพูลผล

2) บมจ.สยามแมคโคร สาขาสกลนคร

3) หจก.เล้งเส็งกรุ๊ป จังหวัดสกลนคร

4) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด สาขาสกลนคร

5) ห้างหุ้นส่วนจำกัดยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ จังหวัดนครราชสีมา

6) บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

     6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

       1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

                 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2559 เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549

         2  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม

 ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 5.8  วันที่ 22 มกราคม 2564

      3  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564

       4  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

     หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          8.1 ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจเช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดฝ่ายโลจิสติกส์2ขนงวิชาหรืองานฝ่ายบุคลของบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

8.2 ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

8.3 เจ้าหน้าที่ธุรการของภาครัฐและเอกชน

8.4 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์

8.5 นักวิจัยธุรกิจ 8.6 นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ ทางด้านผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม

              

  1. หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน  การจัดการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ  ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนในแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย วิชาเอกการบริหารการเงิน วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์  ซึ่งได้ทำการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่   ปีพ.ศ. 2549 ปัจจุบันได้มีการเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550 เป็นต้นมา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะวิทยาการจัดการจึงจัดให้มี   การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจของคณะฯ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศชาติต่อไป

  1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          2.1 ปรัชญา

             หลักสูตรปรับปรุงธุรกิจบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การบริหารธุรกิจ อย่างถ่องแท้ มีความรู้ทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

          2.2 ความสำคัญ

             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและความโดดเด่นทางด้านสาขาวิชาการจัดการ การตลาด การบริหารการเงิน และสาขาวิชาการจัดการ  โลจิสติกส์ ที่มีความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับท้องถิ่นและสังคม

          2.3 วัตถุประสงค์

                    2.3.1 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบริหารการเงินและการจัดการโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผน วิเคราะห์และตัดสินใจ และนำไปประกอบอาชีพได้

                    2.3.2  เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ ทักษะความรู้และความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

                    2.3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ

                    2.3.4  สามารถประยุกต์ใช้การบริหารเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม