สถิติการตอบข้อคำถาม

               สถิติการตอบข้อคำถาม การตอบคำถามใน Social Media คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร