หัวข้อข่าว

รับสมัครเรียนรอบโควต้า

โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

กลฮักกาดำ

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2561

ขอเชิญประชุมเปิดภาคเรียน 2/2561

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร