หัวข้อข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการขยะแลกถุงผ้า

ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมโครงการ Library : Care the Bear สัญจร

วิ่งได้ ได้วิ่ง

ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2563

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม