หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา ฯ

มุทิตาจิต 62

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศผลประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส

คณะวิทยาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ 2562