สัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All

สัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All
การสัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้
สู่งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่ 21”
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 อาคาร13 ห้องประชุม 13209 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร