ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Full Screen