วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งผลิตบัณฑิตวิทยาการจัดการก้าวหน้า พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น