วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งผลิตบัณฑิตวิทยาการจัดการก้าวหน้า บริการวิชาการพัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรมและการวิจัยด้านการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน