ฝ่ายนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ 2564

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561-2564

แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ปีการศึกษา 2563

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์มตั้งงบประมาณรายได้-2566