ฝ่ายนโยบายและแผน

foldericon คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
foldericon ข้อมูลการศึกษา
ประวัติศึกษาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
foldericon รายงานการประชุม และระเบียบวาระการประชุม
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ระเบียบวาระการประชุมคณะวิทยาการจัดการ 3-59
foldericon ประกาศทุนวิจัย
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 2562
foldericon  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ป1- ปม3
แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทน
รายงานผลการนำความรู้มาใช้หลังการอบรม
ใบลาอุปสมบท
ใบลาพักผ่อน
ใบลา
แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
foldericon

 มคอ.

มคอ. 56
มคอ. 58 อาจารย์ วัชระ   อักขระ
มคอ. 58 อาจารย์ เกริกไกร  ปริญญาพล
มคอ. 58 อาจารย์ อรรฆเดช อุปชัย
มคอ. 58 อาจารย์ สายป่าน   จักษุจินดา
มคอ. 58 ดร.ปิยะจินต์   ปัทมดิลก อาจารย์ ดวงฤดี   อิ่มบุญสุ
มคอ. 58 ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
มคอ. 58 อาจารย์ วราธร พรหมนิล
มคอ 3 5 ปี 58 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
มคอ 3 อ วัชระ อักขระ 1-59