ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา (Philosophy)
วิทยาการจัดการก้าวหน้า พัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม