ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา (Philosophy)
วิทยาการจัดการก้าวหน้า พัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน