ประเด็นยุทธ์ศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น การบริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเกิดความร่วมมือในการบริการวิชาการในระดับสากล
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล