คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร

 


ผศ.ศักดาเดช   กุลากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ภัทร์ศินี  แสนสำแดง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.สุพิชญา  นิลจินดา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางผการัตน์  ทิพวัง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี