หัวข้อข่าว

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมแนะการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

การแสดงนิทรรศการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 “เกณฑ์ใหม่ กับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4