หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NFR ประจำปี 2560 เพื่อทำวิจัย ณ สาธาณรัฐเกาหลี

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ โครงการสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเรื่อง Interrogating professional

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อาจารย์สนใจการพัฒนาโจทย์งานวิจัยและร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบริบทของโครงการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย (์NRCT -ICSSR)

ขอขยายเวลาส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม และยุทธศาตร์การระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

แจ้งเลื่อนการเข้าร่วมงาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาตร์พื้นที่

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1