หัวข้อข่าว

โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง เตรียมความพร้อม สร้างทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสการเข้าสู่ ลาว เวียดนาม 

บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ลานกิจกรรม นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด (ตลาดนักศึกษาทุกวันพุธ)

การกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างคณะ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39

โครงการ “สัมมนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับทิศทางการตอบโจทย์สังคมในอนาคต”

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2560

รับ-ส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ