หัวข้อข่าว

การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2560

กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560

โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง เตรียมความพร้อม สร้างทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสการเข้าสู่ ลาว เวียดนาม 

บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ลานกิจกรรม นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด (ตลาดนักศึกษาทุกวันพุธ)

การกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างคณะ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39