หัวข้อข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักสึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)

สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการร่วมประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2560

กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560