หัวข้อข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

กิจกรรม Big cleaning Day

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา”

โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักสึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)

สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร