หัวข้อข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นใหม่ สาขาวิชาการบัญชี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1-2561

ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า

โครงการบริการวิชาการ แลละบูรณาการวิจัย (SME) “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน”

โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

กิจกรรม Big cleaning Day

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media