หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน

สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการ 15 องค์กรภาคีความร่วมมือ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นใหม่ สาขาวิชาการบัญชี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1-2561