หัวข้อข่าว

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2561

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

งานปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ละครเวที “เฟรนด์ชิพ” โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4 การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียน

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมแนะการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

การแสดงนิทรรศการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน

สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด