หัวข้อข่าว

อบรม CHE QA Online for 3 Degrees Levels CHE 3D ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

อบรม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการตัดสิน Clip VDO สารคดีคราม ในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม

วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต

ประชุมคณะวิทยาการ ครั้งที่ 2-2560

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน