หัวข้อข่าว

โครงการบริการวิชาการ แลละบูรณาการวิจัย (SME) “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน”

โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

กิจกรรม Big cleaning Day

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา”

โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25