หัวข้อข่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบัญชี

โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก ประกวดส้มตำลีลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏเทพสตรี