หัวข้อข่าว

โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบัญชี

โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก ประกวดส้มตำลีลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏเทพสตรี 

โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2561

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

งานปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร