หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าเฝ้า

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 5 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6 ปี 2563

งาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

มุทิตาจิต 63

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการขยะแลกถุงผ้า

ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมโครงการ Library : Care the Bear สัญจร

วิ่งได้ ได้วิ่ง