โครงการแข่งขนทักษะการตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการแข่งขนทักษะการตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการแข่งขนทักษะการตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญศิษย์เก่าและปัจจุบัน วจ. ร่วมเตรียมติวข้อสอบ กพ.  ทั้งศิษย์ รปศ.การเงิน บัญชี ตลาด จัดการ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ คอมฯ นิเทศ แจ้งสำรองที่นั่งได้ ในวันเวลาดังกล่าว 9.00.-16.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)” อ่านเพิ่มเติม “ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)””

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Big Cleaning ในเมืองสกลนคร

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Big Cleaning ในเมืองสกลนคร (ย้อมบ้านล้างเมือง)
ในวันพุธ 2 สิงหาคม 2560 ออกเดินทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร เวลา 07.00 น. อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Big Cleaning ในเมืองสกลนคร”

การนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี
ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 อ่านเพิ่มเติม “การนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8”