ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ขอเชิญ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดการผลิตสื่อ Clip Video สารคดีในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม”

ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท รับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครและเงื่อนไขการสมัคร

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดให้ทดสอบความสามรถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่งมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ -ปีการศึกษา2559