ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม “ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1”

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำ 2560

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำ 2560
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 ณ สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำ 2560”

ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Pre – test)
และขอแจ้งกำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อ่านเพิ่มเติม “ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 Iณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018”
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018””

แจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

แจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(Pre-test) และกำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อ่านเพิ่มเติม “แจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Security For Thailand 4.0

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Security For Thailand 4.0
บรรยายพิเศษโดย น.อ.รศ.ดร.ประสงค์  ประณีตพลกรัง
ในศุกร์วันที่ 29 กันยายน  2560 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Security For Thailand 4.0”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารส่วนราชการ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง ประธานสาชาวิชา ประธานหลักสูตร ทุกคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

“ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อ่านเพิ่มเติม “ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”