ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2
ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
สอบวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สอบวันที่ 29 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561”

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ลานชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑”

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่  31 มีนาคม 2561
เวลา  08.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560”

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 8 ก.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม “เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน ดังนั้นศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงใคร่เชิญชวนคณะต่างๆร่วมเสนอโครงการโดยมีconceptและแนวทางการจัดโครงการ อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”
ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม””