ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2
ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
สอบวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สอบวันที่ 29 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561”