ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
กำหนดการ – คำชี้แจง นิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
1.แบบฟอร์มออนไลน์  URL :  https://goo.gl/forms/WrmFVVMs1275Udq32
2. อีเมล์ : arit_snru@snru.ac.th
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ ยืม – คืน ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด”

โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3

ด้วยสำนักงานพัฒน่การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่  2
ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2”

มหาวิทยาลัยราชภักสกลนครขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2560

มหาวิทยาลัยราชภักสกลนครขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ สระน้ำหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภักสกลนครขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2560”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนท่านผู้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างดำเนินการบูรณะเสนาสนะ และก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ วัดอัมลการาม บ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนท่านผู้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี”

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม “ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1”