หัวข้อข่าว

ขอเชิญประชุมเปิดภาคเรียน 2/2561

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันหนองหาร “พิธีสืบชะตาชีวิตธรรมชาติแบบชุมชนมีส่วนร่วม”

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 “เกณฑ์ใหม่ กับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4