โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 07.30 – 18.30 น.

ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้อง 824 ห้อง 834 ห้อง 854 ห้อง 444-445 และ ห้อง 446-447