โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 10 – 11  กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 844 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร