โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมที่ 4 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมที่ 4 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 13209 อาคาร  13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร