โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝึกคิดให้เป็นระบบด้วยของเล่น 💡💡 #วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 20  อาคาร 20 มหาวิทยาลัยภัฏสกลนคร