โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร