โครงการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในระหว่างวันที่ 5 – 28 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดสกลนคร บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร