ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา ฯ