โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการจัดการระบบการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กรชุมชนด้านการพัฒนาระบบการจัดทำบัญชี และสร้างระบบธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการจัดการระบบการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรชุมชนด้านการพัฒนาระบบการจัดทำบัญชี และสร้างระบบธรรมาภิบาล
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2562 ณ เวลา 06.00 -17.00 น.
ณ ชุมชนบึงโนใน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร